Vyučující

Angličtina

Angličtina

Medailonek

Absolvent dvouoborového magisterského studia anglický jazyk a literatura a německý jazyk a literatura na FF MU. V letech 2008-2012 vyučoval britská studia na Katedře anglického jazyka na Technické univerzitě v Liberci, v letech 2012-2014 angličtinu pro elektrické inženýrství na Ústavu jazyků FEKT Vysokého učení technického v Brně a v roce 2015 akademické psaní pro Akademii věd ČR.

V Centru jazykového vzdělávání pracuje od roku 2016. Zaměřuje se především na akademické psaní a angličtinu pro sociální studia.

English

Graduated with a Master’s Degree in English and German from Masaryk University in 2006. He taught British Studies at the Department of English of the Faculty of Science, Humanities and Education of the Technical University in Liberec from 2008 to 2012. from 2012 to 2014, he taught English for Electrical Engineering at the Department of Languages of the Faculty of Electrical Engineering and Communications of Brno University of Technology. In 2015, he taught academic writing for the Czech Academy of Sciences.

He started working at the Language Centre of Masaryk University in 2016 and is now the head of the department at the FSS. He focuses on academic writing and English for Social Studies.

Medailonek

Vystudoval obor energetická bezpečnost na Fakultě sociálních studií MU a na téže fakultě pokračuje v doktorskému studiu v oboru mezinárodní vztahy. V současné době vede kurzy anglického jazyka pro akademické a specifické účely na základě principů integrované výuky předmětu a cizího jazyka (CLIL) v Centru jazykového vzdělávání MU, kde se specializuje na podporu akademiků v angličtině a na rozvíjení akademických dovedností v oblasti mezinárodních vztahů a politologie.

English

Originally from New Orleans, Colin has lived and taught in Brno for nearly a decade. He holds a Master’s degree in Energy Security from FSS, where he is now pursuing a PhD in international relations. There he also teaches various CLIL and ESP courses for the MU Language Centre, specializing in academic English and English for political science and international relations.

English

He is from Atlanta, Georgia, USA, and has lived and taught in the USA, China, and Europe. He has a PhD in Creative Writing from the University of Denver, and a Master of Fine Arts in Writing from Washington University in St. Louis. He has studied English literature at Keble College, Oxford; Spanish language at the University of Salamanca, Spain; and Greek tragedy and philosophy at the Cornell School of Criticism and Theory. He has been a teacher of English
language, literature, and writing for over 10 years.

He joined the Language Centre at Masaryk University in 2016, and teaches English for Intercultural Communication, Academic Writing, Creative Writing, and Medical English.

English

For the last 6 years, Abigail (Abbie) has been working in several different capacities for Education International (EI), a global teacher and education union federation based in Brussels, Belgium that advocates for free, quality public education for every student around the world. During her time with EI, she worked closely with colleagues from other non-governmental organisations, like UNESCO, intergovernmental organisations, like the OECD, Global Union Federations, like the ITUC, and Civil Society Movements, like the Global Campaign for Education, to support democracy, peace, social justice, human rights, trade union rights, and the right to education.

Abbie completed dual Bachelor of Arts degrees in English Language and Literature as well as International Area Studies on Russia and the Czech Republic from Virginia Commonwealth University in the United States. She holds two Master of Arts in both Anglophone Western Literature and European Studies: Transnational and Global Perspectives from the Katholieke Universiteit Leuven in Belgium. Recently, she began working towards her Ph.D. at Masaryk University on Paranoia, Isolation, and Suicide in American Postmodern Fiction. Abbie joined the Language Center in 2018, working for the Faculty of Social Studies and the Faculty of Arts. She's originally from Abilene, Texas in the United States.

Medailonek

V Centru jazykového vzdělávání (na odděleních pro FF a FSS) pracuje jako lektorka od roku 2000. Během této doby absolvovala magisterské studium na Katedře environmentálních studií FSS.

Před svým příchodem do České republiky získala bakalářský titul na Ryerson University v Torontu v oboru mediální studia se specializací na audiovizuální a kulturní studia.

English

I have been working at the Language Centre (Faculty of Social Studies and
the Faculty of Arts) since 2000. During this time I have managed to obtain
my M.A. from the Environmental Studies Department at FSS.

Prior to my work in the Czech Republic, I also obtained a B.A.A. from Ryerson University in Toronto, where I studied Media Arts, specializing in audio-visual and cultural studies.

Medailonek

Vystudovala obor angličtina - základy společenských věd (učitelství pro střední školy) na Pedagogické fakultě MU a obor angličtina-latina na Filozofické fakultě MU. Na téže fakultě získala doktorát z anglické lingvistiky, v rámci něhož se zabývala jazykem internetové asynchronní komunikace a zdvořilostními strategiemi.

V Centru jazykového vzdělávání pracuje od roku 2006, od podzimního semestru 2017 jako vedoucí oddělení na FSS. Zaměřuje se především na prezentační dovednosti a angličtinu pro psychology a politology.

English

She received two Master’s degrees: from the Faculty of Education MU, where she studied English and Social Studies for secondary school teachers, and from the Faculty of Arts MU in the fields of English and Latin. It was at the latter faculty, in the Department of English and American Studies, where she completed her Ph.D., within which she dealt with the language of asynchronous computer-mediated communication and politeness strategies.

She has been working in the Language Centre since 2006; from spring 2016 as an assistant professor in the Faculty of Social Studies division. In her classes, she concentrates mainly on presentation skills and English for psychologists and political scientists.

Mgr. et Mgr. David Zelený

Medailonek

Vystudoval dva magisterské obory, a to Anglický jazyk a literatura a Literatura a mezikulturní komunikace. V Centru jazykového vzdělávání pracuje od roku 2019 a od té doby vyučoval řadu kurzů, počínaje lékařskou angličtinou na Lékařské fakultě po akademické psaní, prezentační dovednosti a jazykový přípravný kurz na Fakultě sociálních studií a nově vyučuje i kurzy pro budoucí učitele a sociální pedagogy na Pedagogické fakultě.

Dále také vyučuje na jednom brněnském gymnáziu a dlouhodobě se zabývá tématikou kreativního psaní. 

English

He finished two master degree studies, the first being English Language and Literature and the second being Literature and Intercultural Communication. In the Language Centre, he has been teaching since 2019 and taught a number of courses, specifically medical English at the Faculty of Medicine, then academic writing, presentation skills and a language preparation course at the Faculty of Social Studies and freshly he started teaching English for future teachers and social educators at the Faculty of Education as well. He also teaches at one of the local grammar schools and is interested in Creative Writing for a long time. 

Francouzština

Francouzština

Medailonek

Absolventka brněnské romanistiky a bohemistiky (FF MU), odborná asistentka na CJV MU, kde od roku 2003 vyučuje akademickou a odbornou francouzštinu se zaměřením na právo, humanitní a sociální vědy. Ve svém disertačním a následném výzkumu se věnovala intertextualitě a intermedialitě v experimentálních textech soudobého francouzského autora Michela Butora, v posledních letech se zabývá problematikou rozvíjení kritického myšlení v kontextu výuky cizího jazyka, motivací ke studiu dalších cizích jazyků a prvky podporujícími autonomii studentů při studiu jazyka.

Ve výuce věnuje značný prostor debatám o aktuálních společenských jevech a dění na mezinárodní politické scéně, ráda pracuje s metaforou a politickou karikaturou coby stimulem pro další úvahy a interpretace.

Français

Titulaire de master en langues et littératures française et tchèque et de doctorat en littératures romanes (Université Masaryk), elle enseigne depuis 2003 le français sur objectifs universitaires, le français juridique et le français pour sciences humaines et sociales au sein du Centre de langues de l’Université Masaryk. Dans sa recherche doctorale et postdoctorale, elle analysait l’intertextualité et l’intermédialité comme principes créateurs des textes expérimentaux post-néoromanesques de Michel Butor.

Les dernières années, elle consacre sa recherche au développement de la pensée critique dans le contexte de l’enseignement de langue étrangère, à la motivation d’apprendre d’autres langues étrangères et aux aspects autonomisant les étudiants. Son style d’enseignement est marqué par l’accent sur les débats de l’actualité politique et sociale ainsi que par le goût de la métaphore et de la caricature politique comme des déclencheurs de réflexion et d’interprétation.

Medailonek

Absolvent dvouoborového magisterského studia anglický jazyk a literatura a francouzský jazyk a literatura na FF MU a doktorského studia v oboru Románské literatury. V letech 2008-2014 učil angličtinu a francouzštinu na gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně, věnuje se literatuře, překládá romány z angličtiny a francouzštiny.

V Centru jazykového vzdělávání působí od roku 2014, specializuje se na obchodní angličtinu a akademickou francouzštinu. Ve výzkumné činnosti se věnuje problematice tvorby kurzů, využívání technologií ve výuce, osvojování slovní zásoby, a neposlední řadě také studiu kreativity a motivace.

English

Ladislav studied at the Faculty of Arts at Masaryk University, he holds a Master’s degree in English language and literature and French language and literature, and a PhD in Romance literatures. From 2008 to 2014, he taught at the grammar school at tř. Kpt. Jaroše in Brno. He is interested in literature and translates novels from English and French.

He has been teaching at the MU Language centre since 2014, he specialises in business English and academic French. As a researcher, he focuses on course design, use of ICT in class, vocabulary acquisition and, last but not least, he takes an interest in issues related to creativity and motivation.

Němčina

Němčina

Medailonek

Absolvent oborů germanistika a obecná jazykověda na FF MU, studijní pobyty na univerzitách v Hamburku, Řezně a Kostnici, probíhající doktorský výzkum o fikčním světě a narativních postupech v díle W. G. Sebalda.

Na CJV působí od roku 2013, zaměřuje se na efektivní práci se slovní zásobou, učební strategie a na využití moderních technologií ve výuce i mimo ni.
Medailonek

Vystudovala obor němčina - čeština na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V rámci studia absolvovala semestrální studijní pobyt na Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo), později další jazykové kurzy v Rakousku a Německu.

V Centru jazykového vzdělávání pracuje jako lektorka od roku 2002, nejprve na LF MU, od roku 2008 na FF a FSS. Zaměřuje se především na efektivní práci se slovní zásobou, prezentační dovednosti a metodiku výuky. Oblastí jejího profesního zájmu je i lékařská němčina.

Deutsch

Absolvierte den Studiengang Deutsche und Tschechische Philologie an der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno. Im Rahmen ihres Studiums nahm sie an einem einsemestrigen Studienaufenthalt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena (Deutschland) teil, später dann zusätzlich an Sprachkursen in Österreich und Deutschland.

Im Sprachenzentrum arbeitet sie als Lektorin seit 2002, zuerst an der medizinischen Fakultät, seit 2008 an der philosophischen Fakultät und Fakultät für Sozialwissenschaften. Sie konzentriert sich vor allem auf effektive Arbeit mit dem Wortschatz, Präsentationsfähigkeiten und Methodik im Unterricht. Im Vordergrund ihres Berufsinteresses steht insbesondere Deutsch für Mediziner.

Ruština

Ruština

Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D.

Medailonek

Vystudovala slovanskou filologii, obor bohemistika a rusistika na Filozofické fakultě Petrohradské státní univerzity (1993), doktorský studijní obor Česká literatura (FF UP v Olomouci, 2012).

Absolvovala studijní pobyt ve Vídní, distanční kurz na Puškinově institutu ruského jazyka v Moskvě, vyučovací pobyty v Polsku, Německu, Velké Británii, Rusku.

Na CJV MU působí jako lektorka ruštiny od září 2020, vyučuje akademickou a odbornou ruštinu na FF, PdF, FSS, PřF.

Zabývá se otázkami metodiky vyučování RJ jako cizího jazyka, problematikou uměleckého překladu, dějinami současného ruského filmu.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Закончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Славянская филология: чешский язык и литература; русский язык и литература» (1993), аспирантуру по специальности «Чешская литература» на философском факультете университета им. Ф. Палацкого в Оломоуце (2012).

Прошла учебную стажировку в Вене, закончила дистанционный курс повышения квалификации в Институте русского языка им. Пушкина в Москве, в рамках программы Эразмус+ выступала с лекциями в университетах Дарема (Великобритания), Трира (Германия), Вроцлава (Польша), Костромы (Россия).

В Центре языковой подготовки университета им. Масарика работает лектором русского языка с сентября 2020 г. Преподает русский язык на философском, педагогическом, естествоведческом факультетах, а также факультете социальных исследований.

Сфера научных интересов: методика преподавания РКИ, художественный перевод, история современного российского кино.

Španělština

Španělština

Medailonek

Absolvovala FF MU v Brně, obory španělský jazyk a literatura a anglický jazyk a literatura. V rámci studijních pobytů na univerzitách v Granadě a Salamance se následně zabývala současnou španělskou literaturou a filmem.

V Centru jazykového vzdělávání vede od roku 2006 přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky ze španělštiny DELE. Od roku 2016 se na FSS plně věnuje výuce španělštiny pro akademické a specifické účely a tvorbě učebních materiálů se zaměřením na sociální a humanitní vědy. Zajímá se o tvořivé přístupy ve výuce, kvalitu výuky cizích jazyků a další profesní vzdělávání vyučujících cizích jazyků.

Español

Licenciada en Filología Española y Filología Inglesa por la Universidad Masaryk de Brno. En posteriores estancias en las Universidades de Granada y Salamanca se especializó en la literatura y el cine español contemporáneos.

En el Centro de Lenguas de la Universidad Masaryk imparte cursos de preparación para los exámenes DELE desde 2006. Trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Masaryk desde 2016 y se dedica a la enseñanza del español con fines académicos y específicos y a la creación de materiales de aprendizaje con un enfoque en las ciencias sociales y humanas.

Se interesa por los aspectos más creativos en la docencia, la calidad de la enseñanza de las lenguas y la formación profesional de los profesores de lenguas extranjeras.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.