Vyučující

Angličtina

Angličtina

Medailonek

Athena Alchazidu absolvovala magisterské obory Anglický jazyk a literatura a Španělský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně, kde rovněž získala doktorát v oboru Románských literatur. V rámci svého odborného zájmu se dlouhodobě specializuje na oblast kulturních a translatologických studií. V současnosti působí jako odborná asistentka na CJV, kde nabízí specializované kurzy ve španělštině i angličtině zaměřené na rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností v cizím jazyce. Je překladatelkou literárních textů ze španělštiny i angličtiny. Pod jejím vedením bylo realizováno několik vzdělávacích a výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni.

English

Athena Alchazidu has a PhD in Romance Literatures from Masaryk University in Brno, where she offers various courses at the Language Centre. Her main fields of specialisation are linked to cultural and translation studies, as well as to teaching Spanish and English as a second language. She also offers specialised courses focused on presentation and communication skills, translation and interpreting. She is a translator of literary texts from Spanish and English. Under her direction, several educational and research projects have been carried out at national and international level.

Spanish

Athena Alchazidu, es doctora en Literaturas Románicas por la Universidad Masaryk de Brno, donde imparte clases en el Centro de Lenguas.

Aparte de la literatura, sus campos de especialización son los estudios culturales y la enseñanza del español e inglés como segunda lengua. Asimismo, imparte clases de traducción e interpretación. Es traductora de textos literarios del español y de inglés. Bajo su dirección se han realizado varios proyectos educativos y de investigación, tanto a nivel nacional, como internacional.

Medailonek

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor ruský jazyk a společenské vědy pro učitele středních škol. V pozdějších letech si na téže fakultě rozšířila kvalifikaci o profesi učitelky angličtiny. Před nástupem do Jazykového centra Masarykovy univerzity pracovala jako lektorka angličtiny pro státní i soukromé firmy, především se zaměřením na obchodní angličtinu.

Má dlouholeté zkušenosti s prací pro nadnárodní společnost, v níž byla rovněž zodpovědná za vzdělávání a školení týmů a sestavování a realizaci vzdělávacích kurzů zaměřených na komunikační dovednosti, týmovou práci a řešení problémů. V jazykovém centru začala vyučovat v roce 2021 a od té doby se věnuje výuce akademické angličtiny a angličtiny pro budoucí učitele a speciální pedagogy.

 

English

She graduated from the Faculty of Education of Masaryk University in Russian language and Social Studies for secondary school teachers. In later years she expanded her qualifications at the same faculty to become a professional in teaching English. Before joining the Language Centre at Masaryk University, she worked as a lecturer of English for state and private sector companies, mainly focusing on business English. She has many years of experience working for a multinational company in which she was also responsible for educating and training the teams and building and delivering training courses focused on communication skills, teamwork, and problem-solving. In the Language Centre, she started to teach in 2021 and has been teaching Academic English and English for future teachers and special educators.

English

He is from Atlanta, Georgia, USA, and has lived and taught in the USA, China, and Europe. He has a PhD in Creative Writing from the University of Denver, and a Master of Fine Arts in Writing from Washington University in St. Louis. He has studied English literature at Keble College, Oxford; Spanish language at the University of Salamanca, Spain; and Greek tragedy and philosophy at the Cornell School of Criticism and Theory. He has been a teacher of English
language, literature, and writing for over 10 years.

He joined the Language Centre at Masaryk University in 2016, and teaches English for Intercultural Communication, Academic Writing, Creative Writing, and Medical English.

English

For the last 6 years, Abigail (Abbie) has been working in several different capacities for Education International (EI), a global teacher and education union federation based in Brussels, Belgium that advocates for free, quality public education for every student around the world. During her time with EI, she worked closely with colleagues from other non-governmental organisations, like UNESCO, intergovernmental organisations, like the OECD, Global Union Federations, like the ITUC, and Civil Society Movements, like the Global Campaign for Education, to support democracy, peace, social justice, human rights, trade union rights, and the right to education.

Abbie completed dual Bachelor of Arts degrees in English Language and Literature as well as International Area Studies on Russia and the Czech Republic from Virginia Commonwealth University in the United States. She holds two Master of Arts in both Anglophone Western Literature and European Studies: Transnational and Global Perspectives from the Katholieke Universiteit Leuven in Belgium. Recently, she began working towards her Ph.D. at Masaryk University on Paranoia, Isolation, and Suicide in American Postmodern Fiction. Abbie joined the Language Center in 2018, working for the Faculty of Social Studies and the Faculty of Arts. She's originally from Abilene, Texas in the United States.

Medailonek

V Centru jazykového vzdělávání (na odděleních pro FF a FSS) pracuje jako lektorka od roku 2000. Během této doby absolvovala magisterské studium na Katedře environmentálních studií FSS.

Před svým příchodem do České republiky získala bakalářský titul na Ryerson University v Torontu v oboru mediální studia se specializací na audiovizuální a kulturní studia.

English

I have been working at the Language Centre (Faculty of Social Studies and
the Faculty of Arts) since 2000. During this time I have managed to obtain
my M.A. from the Environmental Studies Department at FSS.

Prior to my work in the Czech Republic, I also obtained a B.A.A. from Ryerson University in Toronto, where I studied Media Arts, specializing in audio-visual and cultural studies.

Medailonek

Vystudovala obor angličtina - základy společenských věd (učitelství pro střední školy) na Pedagogické fakultě MU a obor angličtina-latina na Filozofické fakultě MU. Na téže fakultě získala doktorát z anglické lingvistiky, v rámci něhož se zabývala jazykem internetové asynchronní komunikace a zdvořilostními strategiemi.

V Centru jazykového vzdělávání pracuje od roku 2006, od podzimního semestru 2017 jako vedoucí oddělení na FSS. Zaměřuje se především na prezentační dovednosti a angličtinu pro psychology a politology.

English

She received two Master’s degrees: from the Faculty of Education MU, where she studied English and Social Studies for secondary school teachers, and from the Faculty of Arts MU in the fields of English and Latin. It was at the latter faculty, in the Department of English and American Studies, where she completed her Ph.D., within which she dealt with the language of asynchronous computer-mediated communication and politeness strategies.

She has been working in the Language Centre since 2006; from spring 2016 as an assistant professor in the Faculty of Social Studies division. In her classes, she concentrates mainly on presentation skills and English for psychologists and political scientists.

Medailonek

Vystudoval dva magisterské obory, a to Anglický jazyk a literatura a Literatura a mezikulturní komunikace. V Centru jazykového vzdělávání pracuje od roku 2019 a od té doby vyučoval řadu kurzů, počínaje lékařskou angličtinou na Lékařské fakultě po akademické psaní, prezentační dovednosti a jazykový přípravný kurz na Fakultě sociálních studií a nově vyučuje i kurzy pro budoucí učitele a sociální pedagogy na Pedagogické fakultě.

Dále také vyučuje na jednom brněnském gymnáziu a dlouhodobě se zabývá tématikou kreativního psaní. 

English

He finished two master degree studies, the first being English Language and Literature and the second being Literature and Intercultural Communication. In the Language Centre, he has been teaching since 2019 and taught a number of courses, specifically medical English at the Faculty of Medicine, then academic writing, presentation skills and a language preparation course at the Faculty of Social Studies and freshly he started teaching English for future teachers and social educators at the Faculty of Education as well. He also teaches at one of the local grammar schools and is interested in Creative Writing for a long time. 

Francouzština

Francouzština

Medailonek

Absolventka brněnské romanistiky a bohemistiky (FF MU), odborná asistentka na CJV MU, kde od roku 2003 vyučuje akademickou a odbornou francouzštinu se zaměřením na právo, humanitní a sociální vědy. Ve svém disertačním a následném výzkumu se věnovala intertextualitě a intermedialitě v experimentálních textech soudobého francouzského autora Michela Butora, v posledních letech se zabývá problematikou rozvíjení kritického myšlení v kontextu výuky cizího jazyka, motivací ke studiu dalších cizích jazyků a prvky podporujícími autonomii studentů při studiu jazyka.

Ve výuce věnuje značný prostor debatám o aktuálních společenských jevech a dění na mezinárodní politické scéně, ráda pracuje s metaforou a politickou karikaturou coby stimulem pro další úvahy a interpretace.

Français

Titulaire de master en langues et littératures française et tchèque et de doctorat en littératures romanes (Université Masaryk), elle enseigne depuis 2003 le français sur objectifs universitaires, le français juridique et le français pour sciences humaines et sociales au sein du Centre de langues de l’Université Masaryk. Dans sa recherche doctorale et postdoctorale, elle analysait l’intertextualité et l’intermédialité comme principes créateurs des textes expérimentaux post-néoromanesques de Michel Butor.

Les dernières années, elle consacre sa recherche au développement de la pensée critique dans le contexte de l’enseignement de langue étrangère, à la motivation d’apprendre d’autres langues étrangères et aux aspects autonomisant les étudiants. Son style d’enseignement est marqué par l’accent sur les débats de l’actualité politique et sociale ainsi que par le goût de la métaphore et de la caricature politique comme des déclencheurs de réflexion et d’interprétation.

Němčina

Němčina

Medailonek

Absolvent oborů germanistika a obecná jazykověda na FF MU, studijní pobyty na univerzitách v Hamburku, Řezně a Kostnici, probíhající doktorský výzkum o fikčním světě a narativních postupech v díle W. G. Sebalda.

Na CJV působí od roku 2013, zaměřuje se na efektivní práci se slovní zásobou, učební strategie a na využití moderních technologií ve výuce i mimo ni.
Medailonek

Vystudovala obor němčina - čeština na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V rámci studia absolvovala semestrální studijní pobyt na Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo), později další jazykové kurzy v Rakousku a Německu.

V Centru jazykového vzdělávání pracuje jako lektorka od roku 2002, nejprve na LF MU, od roku 2008 na FF a FSS. Zaměřuje se především na efektivní práci se slovní zásobou, prezentační dovednosti a metodiku výuky. Oblastí jejího profesního zájmu je i lékařská němčina.

Deutsch

Absolvierte den Studiengang Deutsche und Tschechische Philologie an der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno. Im Rahmen ihres Studiums nahm sie an einem einsemestrigen Studienaufenthalt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena (Deutschland) teil, später dann zusätzlich an Sprachkursen in Österreich und Deutschland.

Im Sprachenzentrum arbeitet sie als Lektorin seit 2002, zuerst an der medizinischen Fakultät, seit 2008 an der philosophischen Fakultät und Fakultät für Sozialwissenschaften. Sie konzentriert sich vor allem auf effektive Arbeit mit dem Wortschatz, Präsentationsfähigkeiten und Methodik im Unterricht. Im Vordergrund ihres Berufsinteresses steht insbesondere Deutsch für Mediziner.

Ruština

Ruština

Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D.

Medailonek

Vystudovala slovanskou filologii, obor bohemistika a rusistika na Filozofické fakultě Petrohradské státní univerzity (1993), doktorský studijní obor Česká literatura (FF UP v Olomouci, 2012).

Absolvovala studijní pobyt ve Vídní, distanční kurz na Puškinově institutu ruského jazyka v Moskvě, vyučovací pobyty v Polsku, Německu, Velké Británii, Rusku.

Na CJV MU působí jako lektorka ruštiny od září 2020, vyučuje akademickou a odbornou ruštinu na FF, PdF, FSS, PřF.

Zabývá se otázkami metodiky vyučování RJ jako cizího jazyka, problematikou uměleckého překladu, dějinami současného ruského filmu.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Закончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Славянская филология: чешский язык и литература; русский язык и литература» (1993), аспирантуру по специальности «Чешская литература» на философском факультете университета им. Ф. Палацкого в Оломоуце (2012).

Прошла учебную стажировку в Вене, закончила дистанционный курс повышения квалификации в Институте русского языка им. Пушкина в Москве, в рамках программы Эразмус+ выступала с лекциями в университетах Дарема (Великобритания), Трира (Германия), Вроцлава (Польша), Костромы (Россия).

В Центре языковой подготовки университета им. Масарика работает лектором русского языка с сентября 2020 г. Преподает русский язык на философском, педагогическом, естествоведческом факультетах, а также факультете социальных исследований.

Сфера научных интересов: методика преподавания РКИ, художественный перевод, история современного российского кино.

Španělština

Španělština

Medailonek

Absolvovala FF MU v Brně, obory španělský jazyk a literatura a anglický jazyk a literatura. V rámci studijních pobytů na univerzitách v Granadě a Salamance se následně zabývala současnou španělskou literaturou a filmem.

V Centru jazykového vzdělávání vede od roku 2006 přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky ze španělštiny DELE. Od roku 2016 se na FSS plně věnuje výuce španělštiny pro akademické a specifické účely a tvorbě učebních materiálů se zaměřením na sociální a humanitní vědy. Zajímá se o tvořivé přístupy ve výuce, kvalitu výuky cizích jazyků a další profesní vzdělávání vyučujících cizích jazyků.

Español

Licenciada en Filología Española y Filología Inglesa por la Universidad Masaryk de Brno. En posteriores estancias en las Universidades de Granada y Salamanca se especializó en la literatura y el cine español contemporáneos.

En el Centro de Lenguas de la Universidad Masaryk imparte cursos de preparación para los exámenes DELE desde 2006. Trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Masaryk desde 2016 y se dedica a la enseñanza del español con fines académicos y específicos y a la creación de materiales de aprendizaje con un enfoque en las ciencias sociales y humanas.

Se interesa por los aspectos más creativos en la docencia, la calidad de la enseñanza de las lenguas y la formación profesional de los profesores de lenguas extranjeras.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.