Uznávání zkoušek a certifikátů pro magisterské studium

Zkoušku z cizího jazyka je možno uznat na základě zkoušky z cizího jazyka v rámci studia na FSS (předchozího nebo souběžného), studia na jiné fakultě MU nebo studia na jiné VŠ v ČR či zahraničí.
Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá v době od začátku registrace předmětů do ukončení změn v zápisu předmětů. Tuto agendu vyřizují všichni učitelé, avšak výhradně během konzultačních hodin na FSS MU, Joštova 10, v kanceláři 5.55 nebo 5.54. Materiály je rovněž možné nechat na sekretariátě oddělení (kancelář 5.54) nebo poslat poštou na adresu oddělení CJV na FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno.

Student se může rozhodnout, zda si nechá uznat zkoušku v plném rozsahu či zda si ji nechá uznat pouze částečně.

 • V případě plného uznání je studentovi zadáno hodnocení do ISu a v souladu s čl. 14 odst. 4 SZŘ MU opatřeno příznakem „uznáno“. Kredity získané tímto uznáním studentovi nebudou započítány do kreditů potřebných pro postup do dalšího semestru.
 • V případě částečného uznání se student dohodne s garantem předmětu, která část úkolů úkolů bude pro úspěšné ukončení předmětu požadována. Student se poté přihlásí k termínu zkoušky jako ostatní studenti předmětu a získané kredity mu budou započítány v rámci kreditů potřebných pro postup do dalšího semestru.

Imatrikulační ročníky od 2016/2017
prezenční studium

Od imatrikulačního ročníku 2016/2017 je podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů prezenční formy studia doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence. (úroveň C1 podle evropského referenčního rámce – SERR) v akademické a odborné angličtině.

Obecný postup:

 • student si zapíše předmět CJV zakončený zkouškou CJVA401 nebo  CJVA402
 • student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studenti FSS – Potřebuji si vyřídit – Formuláře žádostí) a doklad o zkoušce z daného jazyka (detaily viz níže)
 • garant předmětu žádost posoudí a stanoví hodnocení
 • pokud absolvovaná zkouška/certifikát neobsahuje všechny tradiční části zkoušky, tj. poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení, bude student z chybějící části po individuální konzultaci garantem přezkoušen
1. uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student kontaktuje garanta předmětu s vyplněnou žádostí o uznání předmětu a ověřenou kopií certifikátu (možno ověřit na sekretariátu CJV na FSS).

certifikáty na úrovni C1:

 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze certifikáty starší 3 let

certifikáty na úrovni C2:

 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je uznán se stejným hodnocením, jako udává certifikát
2. uznávání předmětů v rámci MU

Student kontaktuje garanta předmětu s vyplněnou žádostí o uznání předmětu a výpisem známek ze semestru, ve kterém absolvoval zkoušku z cizího jazyka.

 • POZOR nelze podávat žádost přes úřadovnu
 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. C1 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let
3. uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ

Student kontaktuje garanta předmětu s vyplněnou žádostí o uznání předmětu, potvrzením o absolvování předmětu (dodatek diplomu, potvrzení ze studijního oddělení nebo kopii indexu) a potvrzením o úrovni a obsahu zkoušky z cizího jazyka podle SERR – POZOR bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. C1 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let

Imatrikulační ročníky od 2016/2017
kombinované studium

Od imatrikulačního ročníku 2016/2017 je podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů kombinované formy studia doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle evropského referenčního rámce – SERR) v akademické a odborné angličtině.

Obecný postup:

 • student si zapíše předmět CJV zakončený zkouškou (CJVA101-104, CJVF102, CJVS102, CJVN102 nebo CJVR102)
 • student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studenti FSS – Potřebuji si vyřídit – Formuláře žádostí) a doklad o zkoušce z daného jazyka (detaily viz níže)
 • garant předmětu žádost posoudí a stanoví hodnocení
 • pokud absolvovaná zkouška/certifikát neobsahuje všechny tradiční části zkoušky, tj. poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení, bude student z chybějící části po individuální konzultaci garantem přezkoušen
1. uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student kontaktuje garanta předmětu s vyplněnou žádostí o uznání předmětu a ověřenou kopií certifikátu (možno ověřit na sekretariátu CJV na FSS).

certifikáty na úrovni B2:

 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze certifikáty starší 3 let
 • POZOR – nelze uznat základní státní zkoušku

certifikáty na úrovni C1:

 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je uznán se stejným hodnocením, jako udává certifikát
2. uznávání předmětů v rámci MU

Student kontaktuje garanta předmětu s vyplněnou žádostí o uznání předmětu a výpisem známek ze semestru, ve kterém absolvoval zkoušku z cizího jazyka.

 • POZOR nelze podávat žádost přes úřadovnu
 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let
3. uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ

Student kontaktuje garanta předmětu s vyplněnou žádostí o uznání předmětu, potvrzením o absolvování předmětu (dodatek diplomu, potvrzení ze studijního oddělení nebo kopii indexu) a potvrzením o úrovni a obsahu zkoušky z cizího jazyka podle SERR – POZOR bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let

Imatrikulační ročníky do 2015/2016 (prezenční a kombinované studium)

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).


Obecný postup:

 • student si zapíše předmět CJV zakončený zkouškou (CJVA101-104, CJVF102, CJVS102, CJVN102 nebo CJVR102)
 • student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studenti FSS – Potřebuji si vyřídit – Formuláře žádostí) a doklad o zkoušce z daného jazyka (detaily viz níže)
 • garant předmětu žádost posoudí a stanoví hodnocení
 • pokud absolvovaná zkouška/certifikát neobsahuje všechny tradiční části zkoušky, tj. poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení, bude student z chybějící části po individuální konzultaci garantem přezkoušen
1. uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student kontaktuje garanta předmětu s vyplněnou žádostí o uznání předmětu a ověřenou kopií certifikátu (možno ověřit na sekretariátu CJV na FSS.

certifikáty na úrovni B2:

 • uznat nelze certifikáty starší 5 let
 • POZOR – nelze uznat základní státní zkoušku

certifikáty na úrovni C1:

 • lze uznat bez omezení
2. uznávání předmětů v rámci MU

Student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu a výpis známek ze semestru, ve kterém absolvoval zkoušku z cizího jazyka.

 • POZOR nelze podávat žádost přes úřadovnu.
 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat nelze zkoušky starší 5 let
3. uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ

Student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu, potvrzení o absolvování předmětu (dodatek diplomu, potvrzení ze studijního oddělení nebo kopii indexu) a potvrzení o úrovni a obsahu zkoušky z cizího jazyka podle SERR – POZOR bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat nelze zkoušky starší 5 let